Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Doradca 2000

Specjalista ds. rachunkowości

Kod: 241205
Inna nazwa zaowdu: nie występują

Polecana literatura

POLECANA LITERATURA

Kiziukiewicz T.: „Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce”; Wydawnictwo i doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów; Wrocław 2000 r.

Płóciennik – Napierała J.: „Nowoczesne instrumenty finansowo – rachunkowe w zarządzaniu organizacją gospodarczą”, wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie; Koszalin 2001 r.

Czubakowska K.: ”Rachunkowość w biznesie”, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005 r.

Gmytrasiewicz M.: „Encyklopedia rachunkowości”, wyd. LexisNexis 2005 r.

Płóciennik – Napierała J.: „ Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych”, wyd. DIFIN 2006 r.

Kiziukiewicz T.: „Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych”, wyd. DIFIN 2006 r.

Dobija M.: „Rachunkowość zarządcza controling”, wyd. PWN 2005 r.

Nowak E.: „Strategiczna rachunkowość zarządcza”, wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008 r.

Winiarska K.: „Rachunkowość budżetowa”, wyd. Wolters Kluwer Polska W-wa 2007 r.

Nita B.: „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem”, wyd. Wolters Kluwer Polska W-wa 2008 r.

Turyna J.: „Rachunkowość finansowa”, wyd. C.H.BECK 2008 r.

Jałowiecka – Madeja S., Serdyński R.: "Niefinansowe aktywa trwałe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF)", rok wyd. 2007,

Jarugowa A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P.: "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zagadnienia kluczowe i rozwiązania praktyczne", rok wyd. 2006.

Samelak J.: „Rachunkowość Finansowa Teoretyczne Podstawy”, Wydawnictwo AEP, Poznań 2008;

Walińska E.: „Meritum Rachunkowości. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa” wyd. Wolters Kluwer Polska – ABC, W-wa 2009 r.

Winiarska K., Sawicki K., Czubakowska K.: „Rachunkowość zaawansowana”, wyd. Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, W-wa 2009 r.

Świderska G.: „Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości”, wyd. Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, W-wa 2009 r.

Osikowicz M. „Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych”, wyd. Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, W-wa 2008 r.

Strony internetowe:

www.encyklopedia-rachunkowosci.pl

www.infor.pl/rachunkowosc

www.analizafinasowa.pl

www.rachunkowosc-zarzadcza.pl

www.e-rachunkowosc.pl

www.portalfk.pl

www.rachunkowosc.org

www.dashofer.pl

www.frr.rachunkowosc.org

www.frr.ksiegowosc.org

www.kibr.org.pl

www.mf.gov.pl

www.skp-ow.com.pl

www.ksiegowosc.infor.pl

www.rachunkowosc.com.pl

www.par.edu.pl

Inne ważne informacje:

Podstawy prawne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości zostały określone w Ustawie o rachunkowości, która jest w Polsce podstawowym aktem regulującym i której znacząca nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Od 2002 roku przy Ministrze właściwym do spraw finansów publicznych działa Komitet Standardów Rachunkowości, który tworzy Krajowe Standardy Rachunkowości. Wszystkie standardy opublikowane są na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Ustawa o rachunkowości:

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208 poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz. 393).

Krajowe standardy rachunkowości:

- Nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2003 r. nr 12, poz. 69),

- Nr 2 "Podatek dochodowy" (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2004 r. nr 13, poz. 132),

- Nr 3 "Nie zakończone usługi budowlane" (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2006 r. nr 13,

- Nr 4 "Utrata wartości aktywów" (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2007 r. nr 8, poz. 46);

- Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2008 r. nr 4, poz. 35);

- Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (przekazane do publikacji);

Obecnie Komitet prowadzi prace nad wydaniem kolejnych standardów:

- "Restrukturyzacja jednostek i rachunkowość w procesie sanacji".

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę